مرتبط با سازمان

رنگرزی

رنگرزی (1)
رنگرزی (2)
رنگرزی (3)
رنگرزی (4)

متحرک

متحرک

تاب برداشتن

img (1)
img (2)
img (3)
img (4)
img (5)

بافندگی

6Y1A1106
کارخانه
6Y1A1110
6Y1A1111
6Y1A1112
6Y1A1113